Meertalige crèches: van in de pampers echte ketjes

Sinds 1 juni 2019 mag de GGC een actieve rol spelen in de organisatie van kinderopvang. Zo kan de GGC crèches erkennen en niet-erkende crèches sluiten. Toch is het niet duidelijk of de GGC deze rol al opneemt. In het regeerakkoord engageert de regering zich ook om de organisatie van meertalige kinderopvang te ondersteunen. Welke stappen heeft de regering al gezet en wat is de timing van de volgende stappen? Ik ondervraag Alain Maron er over in de Commissie Sociale Zaken.

“Op 1 juni 2019 trad de ordonnantie van 23 maart 2017 over de organisatie van kinderopvang eindelijk in werking. Sindsdien zijn de diensten van de GGC  (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) bevoegd om niet-erkende initiatieven te sluiten. Zo werd eindelijk een absurd vacuüm gedicht waarbij eentalige crèches vergunningplichtig waren, terwijl tweetalige en anderstalige crèches hieraan ontsnapten. De sluiting van de Berchemse crèche "Bébés Câlins” en de recente sluiting van de “Les Chachoux”-crèche in Elsene tonen het belang van het aanpakken van dit vacuüm.

Op 7 juni 2019 berichtte de RTBF dat 51 crèches nog niet in orde waren met de vergunningsplicht. De GGC-diensten zouden een bericht sturen naar deze crèches met de vraag om binnen dertig dagen te melden of ze de crèche zouden sluiten dan wel een aanvraag tot erkenning indienen. Vervolgens zou een gemengde inspectie langsgaan om te verifiëren of de crèche kan openblijven tijdens de behandeling van de aanvraag tot erkenning. Op de zoekmotor van Sociaal Brussel zijn er op vandaag enkel twee crèches terug te vinden onder de categorie “Tweetalig (FR-NL)”. Het lijkt te gaan om de kinderdagverblijven van Actiris. Over de andere 51 crèches is er voorlopig nog niets terug te vinden.

Deze problematiek met de erkenning van privé-crèches die noch strikt Franstalig noch strikt Nederlandstalig zijn, hangt samen met de uitgesproken ambitie van deze Regering om meertalige crèches te subsidiëren. De Regering erkent dat wie meertalige crèches wilt, deze ook moet kunnen vinden buiten het privé-circuit. Zo stelt het regeerakkoord dat: “De ordonnantie van de GGC inzake kinderopvang, alsook de rest van het wettelijke kader, de budgetten en het administratieve kader zullen worden aangepast om de erkenning en subsidiëring van crèches die niet strikt eentalig zijn (…) mogelijk te maken”. Het regeerakkoord maakt hierbij een parallel met de huidige subsidiëring van eentalige crèches: “De meertalige crèches zullen ook van GECO’s gebruik kunnen maken, zoals dat het geval is voor de eentalige crèches, onder dezelfde voorwaarden als voor deze laatste. Daarbij zullen prioritair crèches en andere opvangstructuren die werken met tarieven aangepast aan het inkomen van de ouders worden ondersteund die gelegen zijn in wijken met een lagere dekkingsgraad dan het gewestelijke gemiddelde”.

“We beantwoorden eindelijk aan de Brusselse realiteit waar de helft van de kinderen opgroeit in meertalige gezinnen en zorgen voor tweetalige kinderopvang. Zo maken we er al van in de pampers en de papflessen echte ketjes van.”

Wat is de stand van zaken van die 51 niet-erkende crèches? Zijn er crèches gesloten naar aanleiding van de inspectie? Hebben ze intussen een aanvraag tot erkenning ingediend? Zo ja, wat is de stand van zaken van de erkenning? Weten de GGC-diensten intussen van andere niet-erkende crèches? Zo ja, hebben deze crèches al een aanvraag tot erkenning ingediend? Welke volgende stappen zullen jullie als bevoegde collegeleden ondernemen om de subsidiëring van meertalige crèches mogelijk te maken? Welke timing voorzien jullie voor deze stappen? En welke budgetten worden voorzien om de subsidiëring van meertalige crèches via GECO’s mogelijk te maken?“

Alain Maron bevestigde dat alle crèches, op drie na waarvoor de procedure nog loopt, erkend of gesloten werden. Dit gebeurde naar aanleiding van meerdere inspecties en in samenwerking met ONE, Kind en Gezin en de verschillende gemeenten. Binnenkort zullen ook de laatste 3 crèches in orde zijn. Ouders kunnen dus op beide oren slapen wat betreft de kwaliteit en de veiligheid van de kinderopvang voor hun kinderen. Minister Maron bevestigde ook dat Brussel een wettelijk kader en subsidies zal voorzien voor meertalige crèches die met inkomenstarieven werken. Deze meertalige crèches zullen van dezelfde steun kunnen genieten als de eentalige crèches vandaag, namelijk de terbeschikkingstelling van gesubsidieerde contracten. Zo beantwoorden we eindelijk aan de Brusselse realiteit waar de helft van de kinderen opgroeit in meertalige gezinnen en zorgen we voor tweetalige kinderopvang. Zo maken we er al van in de pampers en de papflessen echte ketjes van.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *